Kies uw land :

Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Toepasselijk vanaf 1 januari 2023

 

 

ARTIKEL 1 PREAMBULE

Het plaatsen van een bestelling bij Fiducial Office Solutions brengt automatisch en van rechtswege volledige aanvaarding door de Klant mee, zonder enig voorbehoud, van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, die voorrang hebben op alle andere bepalingen opgenomen in enig ander document (prospectussen, catalogi, enz.) uitgaande van Fiducial Office Solutions en die slechts een indicatieve waarde hebben.

Elke bepaling of voorwaarde vervat in eender welk document uitgaande van de Klant, die afwijkt van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, is niet tegenstelbaar aan Fiducial Office Solutions, behoudens schriftelijke aanvaarding door deze laatste.

Elke toegeving van Fiducial Office Solutions aangaande de uitvoering door de Klant van eender welke bepaling van de Algemene Verkoopsvoorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van haar rechten voor de toekomst, aangezien de Algemene Verkoopsvoorwaarden steeds van toepassing blijven.

Fiducial Office Solutions richt zich enkel tot en verkoopt enkel aan professionelen om te voorzien in de noden verbonden aan hun activiteit. Aldus worden de consumenten, zoals gedefinieerd door het wetboek economisch recht, uitgesloten. Doorverkoop van Producten en/of Meubilair door de Klant is niet toegestaan, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Fiducial Office Solutions.

 

ARTIKEL 2 DEFINITIES

Onder de volgende termen in de Algemene Verkoopsvoorwaarden, ongeacht of zij in het enkelvoud dan wel het meervoud worden gebruikt, wordt het volgende verstaan:
- Onder de term "Producten" wordt verstaan: de kantoorartikelen, het papier, de voedingswaren, de producten van de categorie Algemene Diensten, het kantoormeubilair, die door Fiducial Office Solutions in zijn algemene catalogus met als titel "FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS" te koop worden aangeboden, of elk ander product dat in de loop van het jaar op zijn onlinecatalogus of website www.fos.com/be-fr/ of www.fos.com/be-nl/ wordt opgenomen.
- Onder de term "Meubilair" wordt verstaan: het kantoormeubilair in de specifieke catalogi die door Fiducial Office Solutions worden aangeboden.
- Onder de term "Bestelling" wordt verstaan: elke door de Klant verrichte bestelling van Producten en of Meubilair, zodra deze door Fiducial Office Solutions is aanvaard overeenkomstig de Algemene Verkoopsvoorwaarden;
- Onder de term "Klant" wordt verstaan: elke beroepsbeoefenaar, natuurlijke persoon of rechtspersoon die Producten of Meubilair bestelt bij Fiducial Office Solutions.
- Onder de term "Algemene Verkoopsvoorwaarden" wordt verstaan: het voorliggende document, waarin de algemene voorwaarden voor de verkoop van de door Fiducial Office Solutions in de handel gebrachte Producten en Meubilair worden beschreven.
Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de Algemene Verkoopsvoorwaarden niet van toepassing zijn op de onderstaande aanbiedingen en dat er voor elk van deze aanbiedingen specifieke contracten gesloten worden:
• De logistieke service, waarvoor een specifiek contract wordt aangegaan.
• De aanbiedingen met betrekking tot de terugname van het afval van de klant in het kader van de activiteiten van Fiducial Office Solutions, te raadplegen op de website www.fos.com/be-fr/ of www.fos.com/be-nl/.

 

ARTIKEL 3 BESTELLINGEN – AANVAARDING DOOR FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS – WIJZIGING VAN DE BESTELLING – OVERDRACHT – BESCHIKBAARHEID VAN STOCK

Het plaatsen van een Bestelling zal Fiducial Office Solutions slechts verbinden na aanvaarding door haar van de desbetreffende Bestelling door middel van een registratie van deze Bestelling, zonder voorbehoud, in het orderboek van Fiducial Office Solutions.
Bovendien, en zonder afbreuk te doen aan het voorafgaande, zal elke Bestelling van Meubilair slechts geldig geplaatst zijn indien het voorschot, dat in voorkomend geval door Fiducial Office Solutions gespecificeerd zal worden aan de Klant vóór het plaatsen van de Bestelling, op de desbetreffende Bestelling wordt betaald.
De Klant zal in geen geval het voordeel van de Bestelling kunnen overdragen aan een derde, zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Fiducial Office Solutions.
Elke Bestelling van de Klant is onveranderlijk en onherroepelijk. Bijgevolg zal elke wijziging van de Bestelling, om welke reden dan ook, enkel mogelijk zijn met het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Fiducial Office Solutions.
Fiducial Office Solutions zal niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de fouten in de door de Klant meegedeelde gegevens.
Fiducial Office Solutions zal elke Bestelling naleven, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In geval van gedeeltelijke of volledige verstoring van de bevoorrading, met uitzondering van een toevallige gebeurtenis of overmacht in de zin van artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de Bestelling bewaard bij Fiducial Office Solutions tot aan de herbevoorrading. In het geval het onmogelijk is de Bestelling uit te voeren, zal Fiducial Office Solutions instaan voor de levering van een alternatief Product en/of Meubilair dat ten minste gelijkwaardig is, aan dezelfde prijs.
Er wordt gespecifieerd dat de hoeveelheden wijn beperkt zijn tot maximaal dertien (13) dozen, alle referenties samen, per bestelling en per Klant.
Voor alle niet-standaard bestellingen, afhankelijk van de grootte, hoeveelheid of gewicht van het te leveren product, kan Fiducial Office Solutions vooraf een specifieke offerte indienen ter validatie door de Klant.

 

ARTIKEL 4 LEVERINGSVOORWAARDEN – OVERDRACHT VAN RISICO

Tenzij anders overeengekomen en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen hierna betreffende de prijs:
- de leveringen van Producten zijn uitgevoerd "Franco op de plaats die door de Klant zal zijn aangeduid.";
- de leveringen van Meubilair zijn uitgevoerd "Franco vertrek Fabriek/ Opslagplaats tot de plaats die door Fiducial Office Solutions zal zijn aangeduid".
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen hierna betreffende het eigendomsvoorbehoud zal de Klant alle risico’s dragen met betrekking tot het verlies of de schade die de Producten en/of het Meubilair zouden kunnen ondergaan (en elke verplichting of verantwoordelijkheid van Fiducial Office Solutions hieromtrent zal ophouden), (i) voor wat de Producten betreft, vanaf het ogenblik van de afgifte aan de eerste transporteur en, (ii) voor wat het Meubilair betreft, vanaf de ter beschikkingstelling van de Klant "Franco vertrek Fabriek / Opslagplaats tot de plaats die door Fiducial Office Solutions zal zijn aangeduid".

 

ARTIKEL 5 LEVERINGSTERMIJNEN – VERTRAGINGEN

De leveringstermijnen van elke Bestelling worden gegeven ter indicatieve titel en zonder enige verdere verplichting. In geen enkel geval zal hun overschrijding aanleiding kunnen geven tot inhouding of schadevergoeding ten voordele van de Klant, noch tot de annulering van de Bestelling vanwege de Klant. Bovendien, in geval van vertraging te wijten aan overmacht of een toevallige gebeurtenis zoals gedefinieerd in artikel 12 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, kan Fiducial Office Solutions de leveringstermijnen verlengen zonder schadevergoeding van welke aard dan ook ten voordele van de Klant, noch inhouding, noch annulering van de bestelling door de Klant, met dien verstande dat Fiducial Office Solutions de Klant volkomen op de hoogte zal houden van het optreden van een geval van overmacht of een toevallige gebeurtenis en de leveringsdatum communiceert van zodra zij daar kennis van heeft.

Hoe dan ook, in het geval de Bestelling na de 30ste dag volgend op de uiterste leveringsdatum die werd bepaald in de Bestelling nog steeds niet aan de Klant werd geleverd, is de Klant gerechtigd de ontbinding van de bestelling te vorderen, met dien verstande dat hij geen enkele schadevergoeding, van welke aard ook zal kunnen vorderen, ten titel van deze ontbinding, van de vertraging die hem ertoe zou hebben aangezet of enige andere reden. De ontbinding van de Bestelling door de Klant in het kader van de bepalingen van huidig artikel, geldt als definitieve dading overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 2044 tot 2058 Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 6 NALEVING - KLACHTEN - RETOURZENDINGEN

De Producten en/of het Meubilair verkocht door Fiducial Office Solutions zijn conform aan de Belgische normen en normen van de Europese Unie.
De Klant moet onmiddellijk bij de levering van de Producten en/of van het Meubilair, de conformiteit van de goederen aftoetsen aan de bepalingen van de Bestelling en dit op alle vlakken (staat, hoeveelheid, enz.).
Elke niet-conformiteit van de Producten en/of van het Meubilair met de bepalingen van de Bestelling moet, op straffe van verval, duidelijk, precies en volledig vermeld worden op de leveringsbon en schriftelijk bevestigd worden door de Klant aan Fiducial Office Solutions en dit ten laatste bij het verstrijken van de tweede (2de) werkdag volgend op de dag van de levering van de Producten en/of het Meubilair. De Klant dient in geval van dergelijke melding alle nodige middelen ter beschikking te stellen van Fiducial Office Solutions teneinde te kunnen overgaan tot de vaststelling van de niet-conformiteit.
In het geval de niet-conformiteit met de bepalingen van de Bestelling wordt vastgesteld, zal Fiducial Office Solutions, aan de Klant, met uitsluiting van elke andere verplichting of aansprakelijkheid, onder de voorwaarden voorzien in de Algemene Verkoopsvoorwaarden, een overeenkomstig Product en/of Meubilair (of een onderdeel hiervan) leveren ter vervanging, in ruil voor de teruggave door de Klant van het niet-conforme Product en/of Meubilair (of onderdeel hiervan).
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elk Product en/of Meubilair (of elk element hiervan) dat niet het voorwerp zou hebben uitgemaakt van een vermelding van niet-conformiteit op de leveringsbon vóór het verstrijken van een periode van twee (2) werkdagen zoals hierboven bepaald, wordt verondersteld conform de bepalingen van de Bestelling en goedgekeurd door de Klant te zijn.
In geval van niet-conformiteit van de Producten en/of van het Meubilair bij de levering ervan aan de Klant, zal Fiducial Office Solutions slechts gehouden zijn ten aanzien van de Klant tot de verplichting tot vervanging zoals hierboven vermeld, met uitsluiting van elke andere verplichting of herstelling van welke aard dan ook. Iedere teruggave van een Product dient het voorwerp uit te maken van het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord tussen de Klant en Fiducial Office Solutions. Ieder Product dat wordt teruggeven zonder dit akkoord zal ter beschikking worden gesteld van de Klant en zal geen recht geven op een kredietnota. De kosten en risico’s van teruggave van de Producten blijven voor rekening van de Klant, behoudens fout vanwege Fiducial Office Solutions.
Geen enkele teruggave zal worden aanvaard na een termijn van dertig (30) dagen na de levering.
Elke teruggave aanvaard door Fiducial Office Solutions zal een rechtzetting van de bestelling met zich meebrengen ten voordele van de Klant, na nazicht van de kwaliteit en kwantiteit van de teruggegeven Producten.
De Producten worden enkel teruggenomen indien zij zich in nieuwe staat en in hun originele verpakking bevinden, met alle aanhorigheden, documenten en verzegelde omslagen erbij, en zo het Verbruiksgoederen betreft, indien zij ongeopend en ongebruikt zijn.
Het Meubilair, op maat gemaakte Producten (stempels, drukwerk, etc.), bederfelijke Producten, wijn, bier, vaatwerk en Producten buiten catalogus worden noch teruggenomen noch omgeruild, behoudens fout begaan door Fiducial Office Solutions.

 

ARTIKEL 7 MILIEUBIJDRAGEN EN AFVALINZAMELING

Fiducial Office Solutions houdt zich aan de Belgische wetgeving inzake inzameling en verwerking van afval.
Het bedrag van de milieubijdrage of andere heffingen wordt overeenkomstig de geldende regelgeving berekend. De prijs excl. btw van het product is exclusief de kostprijs van de inzameling en verwerking van het afval, die in voorkomend geval bovenop de prijs van het Product wordt vermeld. Ingeval er een milieubijdrage van toepassing is, wordt het bedrag hiervan op de desbetreffende factuur vermeld.
Voor informatie over de werkwijze van de inzameling en verwerking van het afval wordt de klant verzocht contact op te nemen met Fiducial Office Solutions.

ARTIKEL 8 GARANTIE – BEPERKINGEN

Bovenop de wettelijke garantie voor verborgen gebreken bepaald in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kan de Klant genieten van een contractuele garantie van de fabrikant, binnen de grenzen van de door de fabrikant voor dat Product en/of Meubel toegekende garanties. Voor Producten en/of Meubels waar in voorkomend geval een contractuele garantie op van toepassing is, wordt de duur hiervan opgenomen in de catalogus van Fiducial Office Solutions. Fiducial Office Solutions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen

 

ARTIKEL 9 PRIJS – BETALINGSVOORWAARDEN

De prijzen die van toepassing zijn op de verkoop van de Producten en/of het Meubilair zijn deze die van toepassing zijn op de datum van de aanvaarding van de Bestelling door Fiducial Office Solutions onder de voorwaarden bepaald onder artikel 3.
Voor de leveringen in België worden de prijzen van de Producten en/of van het Meubilair als volgt bepaald:
- Voor wat betreft de Producten: "Franco geleverd op de plaats door de Klant aangeduid".
Voor elke Bestelling van Producten lager of gelijk aan 35 € excl. taksen, zal een forfaitaire bijdrage voor transportkosten van € 6,90 excl. taksen aangerekend worden aan de Klant.
- Voor wat betreft het Meubilair: "Franco vertrek Fabriek/ Opslagplaats tot de plaats die door Fiducial Office Solutions zal zijn aangeduid".
Voor elke bestelling lager of gelijk aan 250 € excl. taksen zal een forfaitaire bijdrage voor transport- en montagekosten van € 50 excl. taksen aangerekend worden aan de Klant.
Ondanks deze leveringstarieven wordt door de Klant begrepen en overeengekomen dat zijn/haar gewenste leveringsplaats van de gekochte meubels enkel onder de normale leveringsvoorwaarden door Fiducial Office Solutions kan worden uitgevoerd. Hier gaat het specifiek 

over de toegang, het parkeren en het eventueel lossen op de door de klant aangegeven plaats van levering.
De leveringen vinden plaats op de gelijksvloer van de aangegeven leveringslocatie, of op hogere verdiepingen, mits deze bereikbaar zijn met een lift of goederenlift (in goede werkende staat). Indien dit echter niet het geval is, of in geval van bijkomende beperkingen die niet door de Klant zijn opgegeven bij het plaatsen van de zijn/haar bestelling, kan Fiducial Office Solutions deze leveringen ook uitvoeren. De bijkomende kosten zullen echter wel aan de Klant worden doorgefactureerd.
Bovendien is de levering van meubilair alleen mogelijk op de door de klant aangegeven plaats van levering als aan de volgende voorwaarden is voldaan: de kantoren zijn vooraf leeggemaakt en werkzaamheden zijn voltooid. Anders worden extra kosten in rekening gebracht aan de Klant.
Het is de Klant bekend dat indien de leveringsdatum door de Klant wordt uitgesteld, Fiducial Office Solutions het recht heeft de kosten voor opslag van het meubilair door te factureren aan de klant, ten bedrage van € 8/m3/maand (elke begonnen maand is verschuldigd). 

Fiducial Office Solutions stuurt gedematerialiseerde facturen naar de Klant, tenzij deze laatste anders verzoekt.
Behoudens bijzondere omstandigheden zal de betaling van elke Bestelling gebeuren via SEPA-overschrijving of SEPA-domiciliëring, binnen de dertig (30) dagen na datum van uitgifte van de factuur. Er wordt geen korting toegepast voor vervroegde betaling.
In geval van SEPA-domiciliëring, geeft de Klant uitdrukkelijk het mandaat aan Fiducial Office Solutions om door middel van een gepast mandaatformulier getiteld "Europese domiciliëringsmandaat SEPA Direct Debit" bewaard door Fiducial Office Solutions overeenkomstig de geldende wetgeving, over te gaan tot inning van het gefactureerde bedrag op de bankrekening die overeenstemt met de gegevens die door de Klant in het kader van het mandaat werden overgemaakt. De Klant blijft gebonden door de SEPA-domiciliëring zolang hij zijn betalingswijze niet aanpast.
In geval van SEPA-overschrijving, zal Fiducial Office Solutions aan de Klant een overzicht van zijn bankgegevens overmaken met vermelding van IBAN en BIC.
De prijzen zijn uitgedrukt in euro exclusief taksen en exclusief eventuele kosten van levering. De btw, waarvan het tarief gelijk is aan het geldende tarief op het moment dat het feit dat aanleiding geeft tot heffing van de belasting zich voordoet, wordt op de factuur toegevoegd aan de prijs exclusief taksen van de Bestelling.
Elke levering buiten België zal geschieden na een voorafgaande kostenraming door Fiducial Office Solutions.

ARTIKEL 10 BETALINGEN – VERTRAGINGEN

In geval van laattijdige betaling mag Fiducial Office Solutions alle lopende Bestellingen opschorten, onverminderd alle andere mogelijkheden en actiemiddelen die haar ter beschikking staan in geval van dergelijke vertraging.
Ieder onbetaald bedrag op datum van de voorziene vervaldag, zal, automatisch, van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van veertig (40€) euro voor de kosten van invordering, zonder afbreuk te doen aan het recht van Fiducial Office Solutions om de reële invorderingskosten te eisen op vertoon van verantwoordingsbewijzen. Bovendien zal elke vertraging in betaling aanleiding geven tot het betalen van verwijlinteresten berekend op basis van de intrestvoet als bedoeld in artikel 5 van de wet van 02 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Deze verwijlintresten beginnen te lopen vanaf de dag volgend op de vervaldag van de factuur tot de dag der algehele betaling ervan.
Bovendien zal het verschuldigd bedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, worden vermeerderd met een schadebeding van twaalf procent (12%) van het verschuldigd bedrag, met een minimum van vijfenzeventig (75) €, onverminderd de eventuele gerechtskosten en inningskosten.
Uiteindelijk zal, achtenveertig (48) uur na een ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven, de Bestelling die door een gebrek aan betaling of laattijdige betaling is aangetast, van rechtswegen ontbonden zijn indien dit naar goeddunken van Fiducial Office Solutions nodig blijkt. Fiducial Office Solutions zal dusdanig de teruggave van de Producten en/of het Meubilair kunnen vorderen.
In alle voorafgaande gevallen zullen de bedragen verschuldigd voor andere leveringen of voor welke andere reden dan ook, onmiddellijk opeisbaar zijn. De Klant zal het geheel van de kosten veroorzaakt door toepassing van de bepalingen van huidig artikel “Betalingen – Vertragingen", terugbetalen, met inbegrip van, zonder beperking, de kosten verbonden aan de inning van de verschuldigde bedragen, de transportkosten van de teruggebrachte Producten en/of Meubilair of elke andere kost.

 

ARTIKEL 11 PERSOONSGEGEVENS

In navolging van de wetgeving gelinkt aan de bescherming van de Persoonlijke Gegevens betreffende de wetsbepalingen n°78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de informatica, bestanden en vrijheden en de wet n° 2018-493 van 20 juni 2018 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke gegevens, alsook het reglement (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna de « GDPR » ) hierna samen de « Wetgeving »', Fiducial Office Solutions informeert de Klant dat zij deze persoonlijke gegevens gebruikt voor het beheer van de commerciële relatie.
Fiducial Office Solutions waakt erover dat enkel gegevens verzameld worden die strikt noodzakelijk zijn voor de doelstellingen waarvoor zij worden behandeld. De verzamelde gegevens in het kader van deze handelingen worden niet getransfereerd buiten de Europese Unie.
Conform aan haar verplichtingen, Fiducial Office Solutions, verantwoordelijk voor de behandeling, verkoopt geen persoonlijke gegevens van haar Klanten en communiceert deze enkel aan gemachtigde en vastgestelde bestemmelingen, met name de ondernemingen van de groep FIDUCIAL, de technische prestatieplichtigen, enz. Als zodanig, geeft de Klant expliciet toestemming tot het delen van de persoonlijke gegevens en het updaten hiervan.
Deze persoonlijke gegevens worden slechts opgeslagen zolang nodig is om de operaties uit te voeren waarvoor zij verzameld werden alsook in naleving van de huidige wetgeving.

Conform met de Wetgeving, de natuurlijke personen die betrokken zijn bij de verwerking van hun persoonlijke gegevens hebben een recht om, om legitieme redenen, bezwaar aan te tekenen, om toegang te hebben hiertoe en voor de rechtzetting met betrekking tot de gegevens van de betrokkene.
De betreffende natuurlijke personen hebben ook het recht tot het wissen van hun gegevens in de mate dat deze niet nodig zijn voor het uitvoeren van de Bestelling, met beperking tot de behandeling et, indien toepasbaar, de overdraagbaarheid van hun gegevens naar een prestatieplichtige in geval dit nodig is.
Om zijn rechten uit te oefenen, moet de Klant zich adresseren (met bijvoeging van een getekende kopie van zijn identiteit) aan Fiducial 

Office Solutions – DPO, DPO, 38 rue Sergent Michel Berthet 69338 Lyon Cedex 09 – Frankrijk
Tenslotte, de Klant beschikt over een recht om rechtstreeks klacht in te dienen bij de controleautoriteit die belast is met de naleving van deze bepalingen en de bescherming van de persoonlijke gegevens.

 

ARTIKEL 12 TOEVALLIGE GEBEURTENIS – OVERMACHT

Fiducial Office Solutions kan niet verantwoordelijk gehouden worden indien de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van een van haar verplichtingen beschreven in de Algemene Verkoopsvoorwaarden voortkomt uit een geval van overmacht of een toevallige gebeurtenis. Het geval van overmacht of de toevallige gebeurtenis betreft elke externe, onvoorziene en onvermijdelijke gebeurtenis in de zin van artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek en zoals gedefinieerd door de Rechtbanken.
In geval van overmacht of toevallige gebeurtenis kan de Klant geen enkele aanspraak maken op een schadevergoeding.

 

ARTIKEL 13 VERTROUWELIJKHEID

Elke partij verbindt zich ertoe de commerciële voorwaarden en alle informatie van technische of financiële aard die zij van de andere partij heeft verkregen, vertrouwelijk te houden, zonder dat deze lijst als volledig kan worden beschouwd. Elke partij waakt erover dat haar personeel deze informatie aan geen derde persoon of vennootschap meedeelt zonder de schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van de andere partij.

 

ARTIKEL 14 NALEVING VAN DE REACH-VERORDENING

Fiducial Office Solutions garandeert aan de Klant dat het de verplichtingen respecteert die haar ten laste vallen ingevolge de verordening (EG) nr. 1907/2006 van 18 december 2006 (hierna "REACH-verordening") wat betreft de aan de Klant verkochte Product(en).
Fiducial Office Solutions zal er, binnen de grenzen van haar verplichtingen, op grond van de REACH-verordening voor zorgen dat de stoffen die het aan de Klant verkochte Product bevatten of het samenstellen, worden of zullen worden geregistreerd binnen de vereiste termijnen, door haarzelf of door een van haar leveranciers die zich bovenaan de leveringsketen bevinden, rekening houdend met de gebruiken die haar worden meegedeeld.

 

ARTIKEL 15 EIGENDOMSVOORBEHOUD

NIETTEGENSTAANDE DE HIERBOVEN VERMELDE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE OVERDRACHT VAN RISICO’S, ZAL DE EIGENDOMSOVERDRACHT VAN DE PRODUCTEN EN/OF HET MEUBILAIR ONDERWORPEN ZIJN AAN DE INTEGRALE BETALING VAN HUN PRIJS EN HUN AANHORIGHEDEN (INTERESTEN, STRAFBEDING, SCHADEVERGOEDINGEN ENZ.). IN GEVAL VAN NIET-BETALING, ZAL FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS HET RECHT HEBBEN DE PRODUCTEN EN/OF HET MEUBILAIR TERUG TE NEMEN OP RISICO EN KOSTEN VAN DE KLANT, EN DIT 48 UUR NA VERZENDING VAN EEN INGEBREKESTELLING TOT UITVOERING OVER TE ZIJN GEGAAN, MET VERMELDING VAN HET VOORNEMEN HUIDIGE CLAUSULE TOE TE PASSEN, DIE ZONDER GEVOLG IS GEBLEVEN.
DE HUIDIGE EIGENDOMSVOORBEHOUDSCLAUSULE ZAL VAN TOEPASSING BLIJVEN TEN AANZIEN VAN ELK PRODUCT EN/OF MEUBILAIR TOT DE DATUM WAAROP DE PRIJS VAN HET PRODUCT EN/OF VAN HET MEUBILAIR IN KWESTIE EN ZIJN AANHORIGHEDEN, MET INBEGRIP, IN VOORKOMEND GEVAL, VAN DE VERWIJLINTRESTEN, STRAFBEDINGEN EN SCHADEVERGOEDINGEN, VOLLEDIG BETAALD ZULLEN ZIJN, 

DATUM WAAROP HET EIGENDOMSVOORBEHOUD ALS OPGEHEVEN ZAL WORDEN BESCHOUWD.
DE KLANT VERBINDT ER ZICH TOE OM HUIDIGE EIGENDOMSVOORBEHOUDSCLAUSULE TER KENNIS TE BRENGEN VAN ELKE PERSOON TEN AANZIEN VAN WIE HET NUTTIG OF NOODZAKELIJK ZAL ZIJN TENEINDE HAAR VOLLEDIGE UITWERKING EN DE BELANGEN VAN FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS TE VRIJWAREN.
DE KLANT VERBINDT ER ZICH TOE, TOT AAN DE OPHEFFING VAN HUIDIGE EIGENDOMSVOORBEHOUDCLAUSULE ONDER BOVENVERMELDE VOORWAARDEN, DE PRODUCTEN EN/OF HET MEUBILAIR IN KWESTIE TE DEKKEN TEGEN DE RISICO’S ONTSTAAN VANAF DE LEVERING EN DE PRODUCTEN EN/OF HET MEUBILAIR NIET DOOR TE VERKOPEN OF ONDER WAARBORG TE PLAATSEN.
DE UITOEFENING DOOR FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS VAN DE REVINDICATIE VAN DE PRODUCTEN EN/OF HET MEUBILAIR IN TOEPASSING VAN HUIDIGE CLAUSULE BRENGT VAN RECHTSWEGE ONTBINDING VAN DE BESTELLING MET ZICH MEE ALSOOK DE TOEPASSING VAN DE ONTBINDENDE VOORWAARDE OPGENOMEN IN ARTIKEL 10 "BETALINGEN-VERTRAGINGEN".

 

ARTIKEL 16 NIETIGHEID

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van de huidige bepalingen zal niet de nietigheid van de andere bepalingen met zich meebrengen, die wel geldig blijven.

ARTIKEL 17 SPECIFIEKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE VERKOOP VAN ALCOHOL.

In overeenstemming met de wetgeving die in België van toepassing is, is de verkoop van alcohol exclusief voorbehouden aan de meerjarige Koper.
De Koper verbindt zich ertoe op het moment van het plaatsen van zijn bestelling ouder te zijn dan 18 jaar.
Overmatig alcoholgebruik is gevaarlijk voor de gezondheid, drink met mate. Alcohol drinken tijdens de zwangerschap kan problemen veroorzaakt door foetaal alcoholsyndroom geven

.

 

ARTIKEL 18 TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN

DE HUIDIGE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ZIJN ONDERWORPEN AAN HET BELGISCH RECHT.
ELKE BETWISTING MET BETREKKING TOT DE GELDIGHEID, UITVOERING OF DE INTERPRETATIE VAN HUIDIGE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OF VAN ELKE BESTELLING IN HET ALGEMEEN, ZAL ONDER DE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID VAN DE FRANSTALIGE RECHTBANKEN VAN HET GERECHTELIJKE ARRONDISSEMENT BRUSSEL VALLEN