Kies uw land :

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

www.fos.com

 

 INLEIDING: DEFINITIES

 Account: duidt op de account die Fiducial ter beschikking stelt van de gebruiker in overeenstemming met de bepalingen van artikel 2 hieronder.

 Dienst: duidt op een van de aangeboden diensten beschreven in artikel 2 hieronder.

 Website: duidt op de website die uitgegeven wordt door Fiducial op de URL www.fos.com.

 Fiducial: duidt op de vennootschap FIDUCIAL BUREAUTIQUE, vereenvoudigde vennootschap op aandelen, met een maatschappelijk kapitaal van 20 000 000 euro, met maatschappelijke zetel in de rue du Capitaine Guynemer 41 in Courbevoie (92400), ingeschreven in het Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre onder het nummer 955 510 029, dochterbedrijf van de groep Fiducial en uitgever van de website.

 Gebruiker: duidt op elke bezoeker die toegang heeft tot de website.

 

ARTIKEL 1: DOEL AANVAARDING

 Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de AGV genoemd) is om de gebruiksvoorwaarden van de website en de diensten die ter beschikking gesteld worden van de gebruiker vast te stellen.

 Door zich toegang te verschaffen tot deze website, de informatie die hij bevat en tot de aangeboden diensten erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van deze AGV en verbindt hij zich tot de naleving ervan.

Met name elk gebruik van de diensten waarbij op vraag van de klant een account aangemaakt wordt door Fiducial brengt de volledige aanvaarding van deze AGV met zich mee.

 Wijziging van de AGV - Fiducial behoudt zich het recht voor deze AGV te allen tijde te wijzigen. De gebruiker verbindt zich er bijgevolg toe deze regelmatig te raadplegen.

 

ARTIKEL 2: AANGEBODEN DIENSTEN

 De website maakt het mogelijk om kantoorartikelen en meubilair online te bestellen, kennis te nemen van het dienstenaanbod van Fiducial en om deel te nemen aan de door Fiducial georganiseerde wedstrijden.

 2.1 Gebruik van een account

 Om bestellingen te kunnen plaatsen dient de gebruiker in te loggen op zijn account.

 Om de gebruiker toegang te verlenen tot zijn account deelt Fiducial hem een gebruikersnaam en een wachtwoord mee.

 Indien de gebruiker een vraag wenst te stellen of een opmerking te sturen naar Fiducial, wordt hij verzocht hiervoor het contactformulier op de pagina 'Contacteer ons' in te vullen. De gebruiker verbindt zich ertoe het online contactformulier te goeder trouw in te vullen en correcte informatie te verstrekken.

 De gebruiker verbindt zich ertoe niet de identiteit van anderen over te nemen noch een valse identiteit te gebruiken om derden te misleiden.

 Bepaalde gegevens kunnen facultatief ingevuld worden. De gegevens die aangeduid zijn met een asterisk zijn noodzakelijk om de contactaanvraag van de gebruiker in aanmerking te kunnen nemen. Indien de gebruiker ervoor kiest deze gegevens niet in te vullen, zal Fiducial zijn contactaanvraag niet in aanmerking kunnen nemen.

 Het wachtwoord dat Fiducial meedeelt aan de gebruiker om toegang te krijgen tot zijn account is persoonlijk en vertrouwelijk. De gebruiker verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord te bewaren en erkent dat Fiducial niet verantwoordelijk is voor frauduleus gebruik van zijn account.

De gebruiker kan zijn e-mailadres en wachtwoord op elk moment veranderen via de tab 'Administratie'.

 2.2 Diensten waartoe de gebruiker toegang heeft

 Wanneer Fiducial een account ter beschikking stelt van de gebruiker, krijgt deze laatste toegang tot de volgende diensten:

 

  • online bestellen
  • promoties
  • vorige bestellingen raadplegen
  • evolutie van bestelstatistieken opvolgen
  • deelname aan spelletjes-wedstrijden

 

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID EN WAARBORGEN

 Aansprakelijkheid voor de levering van diensten en toegankelijkheid van de website

 Fiducial, als uitgever van de website, en FIDUCIAL Staffing, als host van de website, zijn, wat de werking en de continuïteit van de website betreft, louter gebonden tot een inspanningsverbintenis.

Fiducial en FIDUCIAL Staffing kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade die zich voordoet bij gebruik van de website. Fiducial en FIDUCIAL Staffing kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor:

 - de toegangssnelheden van de website, de openings- en raadplegingssnelheden van de pagina's van de website, externe vertragingen, onderbrekingen of ontoegankelijkheid van de website,

- feiten die te wijten zijn aan overmacht of feiten door derden zoals vastgelegd in de rechtspraak, en met name de volgende gevallen: storingen en problemen van technische aard met betrekking tot de hardware, programma's, software, internet, die in voorkomend geval kunnen leiden tot de onderbreking of stopzetting van de diensten,

- gevallen waarbij de dienst die de website aanbiedt incompatibel blijkt of storingen vertoont met bepaalde software, configuraties, besturingssystemen of voorzieningen die u gebruikt,

- dienstonderbrekingen die te wijten zijn aan de onzekerheden van het internet en/of onderhoudswerken.

Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de website.

Fiducial en FIDUCIAL Staffing behouden zich het recht voor om een dienst of het geheel van de via de website aangeboden diensten zonder vooropzeg of vergoeding tijdelijk of definitief stop te zetten zonder dat zij hiervoor aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Verantwoordelijkheid voor de informatie die gepubliceerd wordt op de website 

De inhoud op de website wordt verstrekt ter informatie en is onderworpen aan eventuele wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. De informatie die gepubliceerd wordt op de website kan niet beschouwd worden als juridisch advies of enige verbintenis vanwege Fiducial. Fiducial kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of indirecte gevolgen van het gebruik van deze informatie, en in algemene zin, van de diensten die ter beschikking gesteld worden van de gebruiker op de website.

Het is verboden voor de gebruiker om via de website illegale, nadelige, lasterlijke, pornografische, haatdragende, racistische inhoud of inhoud die de menselijke waardigheid aantast te publiceren of te verzenden.

Indien de gebruiker deze bepalingen niet naleeft, behoudt Fiducial zich het recht voor om zijn account op te schorten en/of te verwijderen.

Fiducial behoudt zich verder het recht voor om alle nodige maatregelen te treffen om zijn rechten te laten gelden.

 

ARTIKEL 4: INTELLECTUELE EIGENDOM

 De website, zijn inhoud en al zijn onderdelen, waaronder de merken en logo's, zijn beschermd door intellectuele-eigendomsrechten waarvan Fiducial de houder is of waarvoor Fiducial gebruikstoestemming heeft.

 Enkel de reproductie of weergave van de elementen van de website voor strikt private doeleinden is toegelaten, onder voorbehoud van de verschillende of striktere bepalingen van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

 Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, wijziging, aanpassing, vertaling, uittreksel van de website en/of de elementen waaruit hij is opgemaakt, via om het even welke werkwijze en ongeacht op welke drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiducial, kan een inbreuk vormen in de zin van artikelen L133-1 en volgende en L335-2 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom en is strikt verboden. Het gebruik van de website en zijn onderdelen is enkel toegestaan voor louter informatieve doeleinden en voor een persoonlijk en privaat gebruik.

 Elke reproductie, imitatie, gebruik of aanbrengen van een van de merken die weergegeven zijn op de website, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiducial, kan een inbreuk vormen in de zin van artikelen L713-2 en volgende en L717-1 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom en is strikt verboden.

 Fiducial en/of de houder van de intellectuele-eigendomsrechten op een van de elementen van de website behouden zich het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen tegen iedereen die de bovenvermelde verboden niet naleeft.

 De aanmaak van een hyperlink of dieplink naar de website is strikt verboden, tenzij met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Fiducial.

 

ARTIKEL 5: PERSOONLIJKE GEGEVENS

 Door zich te registreren op de website aanvaardt de gebruiker dat zijn persoonlijke gegevens gebruikt worden in overeenstemming met deze voorwaarden.

 5.1 Verantwoordelijke voor de verwerking – Fiducial is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker, die verzameld worden bij de registratie.

Voor de verwerking ervan werd een aangifte ingediend bij de CNIL (Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden).

 5.2 Doeleinden van de verwerking – De verzamelde gegevens zijn nodig voor de verwerking van de registratie van de gebruiker en voor de verlening van onze diensten.

 De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen aangewend worden om:

-          de gebruiker alle diensten te verlenen die tot zijn beschikking gesteld worden,

-          de gebruiker toe te laten om deel te nemen aan wedstrijden of enquêtes op de website,

-          anonieme statistieken op te stellen met betrekking tot het gebruik van de website,

-          de kwaliteit van onze diensten te evalueren en te verbeteren.

 5.3 Mededeling van de gegevens aan derden – De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen meegedeeld worden aan alle technische dienstverleners en/of ondernemingen van de groep Fiducial om ze te hosten en te registreren en, in algemene zin, om de goede werking van onze diensten op de website te verzekeren.

 5.4 Gebruikersrechten – In overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet 'Informatica en Vrijheden' van 6 januari 1978 beschikt de gebruiker over het recht tot inzage, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben en op het recht van verzet tegen de verwerking ervan.

 Deze rechten kunnen op elk moment uitgeoefend worden door te schrijven naar het volgende adres:

 

FIDUCIAL

Direction Juridique – Gestion CNIL

38, rue Sergent Michel Berthet

CS 50614

69258 LYON cedex 09

 

Of door een e-mail te sturen naar gestion.cnil@fiducial.fr.

 De gebruiker kan ook op elk moment beslissen zijn gegevens te raadplegen, te wijzigen en te verwijderen door in te loggen op zijn account op de website.

 5.5. Bewaring van de gebruikersgegevens – Indien de gebruiker de rechten onder artikel 5.4 niet uitoefent, bewaart Fiducial de persoonsgegevens van de gebruiker zolang dit nodig is om te voldoen aan de doeleinden vermeld onder het bovenvermelde artikel 5.2.

 5.6 Bescherming van de gebruikersgegevens – Fiducial verbindt zich ertoe de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker te garanderen. Fiducial en FIDUCIAL Staffing verbinden zich ertoe zich zo goed mogelijk in te spannen om de gebruikersgegevens te beschermen.

 

ARTIKEL 6: COOKIES

 Het cookiebeleid van Fiducial kan geraadpleegd worden op het volgende adres [d1] [klik hier].

 

ARTIKEL 7: DIVERSE BEPALINGEN

 Deze versie van de AGV is een vertaling vanuit het Frans.

 Toepasselijk recht – Deze AGV zijn onderworpen aan Frans recht.